Voor de gemeente zien we het belang voor ons geloofsleven van de driehoeksverbinding tussen gemeentelid, eredienst en kleinschalige gespreksgroepen. We merken dat in deze corona-tijd ook in onze gemeente met creativiteit en flexibiliteit wordt ingezet op het continueren en online toegankelijk maken van de erediensten. We beginnen daar allemaal onze weg in te vinden.

Wat de kringen en andere gespreksgroepen betreft merken we meer verschillen. Sommige kringen zijn al snel overgegaan op online ontmoetingen. Daarbij geven ze vaak prioriteit aan verhalen delen en gebed. Andere kringen hebben ervoor gekozen om even pas op de plaats te maken. Soms omdat ze er nog niet aan toe zijn, soms omdat ze de optie om online te gaan nog niet hebben overwogen of soms omdat die optie voor sommige kringleden misschien als onhaalbaar wordt gezien.

Nu we elkaar niet meer zo regelmatig kunnen ontmoeten rond de eredienst en andere gelegenheden, zou het toch wel heel mooi zijn om elkaar te blijven vinden op andere manieren. Daarom worden door de IZB materialen en werkvormen beschikbaar gesteld voor kringen, wandelgroepjes, jeugdwerk en gezinnen. Lees hierover meer achter deze link. Je vindt daar, behalve enkele tips voor online ontmoetingen, ook verschillende aanvullingen op het gewone gespreksmateriaal. Zo vind je bijvoorbeeld Podcasts over de bijbelstudies, gezinsvieringen als een aanvulling op de kerkdienst voor kinderen en jongeren, enzovoorts. We hopen hiermee iedereen te inspireren om elkaar te blijven ontmoeten en bemoedigen in deze tijd.