Onze gemeente is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Daarnaast heeft de diaconie van onze gemeente een eigen ANBI-status. Dit komt omdat er binnen de PKN een strikte scheiding is tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap en financiën benodigd voor hulp aan anderen.

De beschikking voor onze ANBI-status is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in de zin van artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek. Zoals vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde bezitten we rechtspersoonlijkheid.

Omdat onze gemeente en de diaconie van onze gemeente ANBI-instellingen zijn kunt u uw giften en vrijwillige bijdragen aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De kerkrentmeesters hebben een toelichting opgesteld over het voordeel van het geven van periodieke giften. U kunt deze toelichting hier openen.

De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Hieronder vindt u de gegevens van onze gemeente en de diaconie van onze gemeente.

  Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
RSIN/ Fiscaal nummer 002633061 004832176
Website www.hervormdnieuwerkerk.nl www.hervormdnieuwerkerk.nl
E-mail kerkrentmeesters@hervormdnieuwerkerk.nl diaconie@hervormdnieuwerkerk.nl
Rek.nr.
Adres
NL61 RABO 0345 2028 48 (RABO)
Kerkgang 1
NL95RABO0345214943 (RABO)
Bospolderstraat 18
Postcode 2912CL 2912PD
Plaats Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres Postbus 173  
Postcode 2910AD  
Plaats Nieuwerkerk aan den IJssel  
KVK 76454991  

Bestuur

De kerkorde van de PKN bevat onder meer bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van de PKN.

Volgens deze kerkorde ligt het bestuur van de gemeente bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen) uit de twee wijken van onze gemeente. Alle ambtsdragers worden gekozen door en uit leden van onze gemeente.

In totaal telt onze gemeente 42 ambtsdragers. De kerkenraad van de Oude Kerk (wijk 1) bestaat uit 18 ambtsdragers, die van de Nieuwe Kerk (wijk 2) uit 24.

Eindverantwoordelijkheid voor activiteiten ligt bij de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door een afvaardiging van ambtsdragers uit de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Conform de kerkorde heeft de Algemene Kerkenraad enkele taken gedelegeerd naar afzonderlijke Colleges en commissies. Deze Colleges bestaan uit leden van zowel Oude Kerk en Nieuwe Kerk.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

Colleges en commissies leggen via een jaarverslag en jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

Doelstelling/ visie

Gemeente

Onze gemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Onze gemeente heeft de Bijbel als inspiratiebron. We zijn gemeente van Christus, ontmoetingsplaats waar we omzien naar elkaar en ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen.

Als gemeente hebben we ook oog voor de ontwikkelingen in de wereld. We voelen ons verbonden met (zwakkeren in) de samenleving, dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land en wereldwijd. We bieden hiervoor openheid en ruimte binnen onze activiteiten.

Diaconie

De doelstelling van het College van Diakenen is afgeleid van deze centrale doelstelling. Zij geven vorm aan de diaconale taak van onze gemeente door hulp aan anderen te bieden. Dit omvat ook missionair werk in buitenland (zending).

Het College van Diakenen draagt ook verantwoordelijkheid voor de financiele middelen en de eigendommen die onder hun beheer vallen.

Beleidsplan

De positie en koers van onze gemeente zijn vastgelegd in een beleidsplan. Op 1 november 2018 is door de AK het beleidsplan 2018-2022 vastgesteld. De meest recente versie van ons beleidsplan kunt u via deze link downloaden.

Het beleidsplan van de PKN is beschikbaar via deze link.

Activiteiten

Gemeente

De belangrijkste activiteit van onze gemeente zijn de zondagse kerkdiensten. De overige activiteiten van onze gemeente vindt u hier.

Bij de uitvoering van activiteiten maken we gebruik van de vele actieve leden in onze gemeente. De activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Onderweg, het Gemeentecontact en/of website.

Diaconie

Het College van Diakenen heeft de volgende hoofdactiviteiten:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/ overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
  • Helpen met woord en daad

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Wij ondersteunen oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft.

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt onder andere via project 1027, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten).

Beloningsbeleid

Gemeente

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. Meer informatie hierover vindt u in de Generale Regelingen van de PKN. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Diaconie

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Verkorte staat van baten en lasten

Zie hieronder de gegevens van de Diaconie.

ANBI rapport